Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de denúncies anònimes d'OXIGEN salud.

01. Què és el canal ètic?

El canal ètic és un mitjà de comunicació confidencial i anònim perquè ens pugui informar d'aquells incompliments de les normes establertes al nostre Codi de Conducta i d'aquelles conductes contràries a la legalitat de les normes vigents aplicables a la nostra entitat.

02. Qui és el whistleblower o alertador/denunciant?

És la persona que denúncia o alerta sobre un possible incompliment del nostre Codi de Conducta o altres normes internes de compliment obligat o d'un il·lícit que s'hagi pogut cometre utilitzant els mitjans de la nostra entitat, a fi que els fets aportats siguin investigats.

03. Qui pot utilitzar aquest canal?

És un canal obert a totes aquelles persones que poguessin comunicar de bona fe uns fets que puguin contravenir el nostre Codi de Conducta intern o l'ordenament penal, és a dir, clients, proveïdors, assessors/consultors, empleats, exempleats, o qualsevol altra persona relacionada la nostra entitat.

04. Quines conductes es poden denunciar mitjançant aquest canal?

En aquest canal es poden denunciar les conductes següents:

1. Salut Pública

2. Seguretat en el transport

3. Protecció del medi ambient

4. Protecció dels consumidors

5. Competència

6. Contractació Pública

7. Prevenció de blanqueig de capitals

8. Impost de societats

9. Interessos financers de la Unió Europea

10. Protecció de dades personals i la intimitat

11. Seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació

12. Incompliment del Codi de Conducta

13. Incompliment de la legislació vigent

14. Incompliment de la normativa interna

Si voleu reportar un altre tipus de situacions, si us plau utilitzeu la via establerta a aquest efecte.

05. El canal ètic pot utilitzar per denunciar casos d'assetjament?

La via més adequada per reportar aquest tipus de situacions és el procediment singular regulat específicament al Pla d'Igualtat. Si us plau, seguiu les indicacions establertes per poder denunciar els fets.

06. Qui gestiona el canal ètic?

El Canal Ètic està gestionat per Oxigen Salud qui s'encarrega de rebre les denúncies i decidir sobre la idoneïtat d'obrir un expedient de recerca intern, amb la col·laboració de professionals externs experts en la matèria.

07. Com es gestionarà la meva comunicació?

Un cop rebuda la seva comunicació, aquesta serà estudiada pels responsables de la gestió del canal de manera totalment confidencial (en cas d'identificar-se) o anònima (si així ho heu seleccionat) i li comunicarem la decisió presa.

08. Quina pot ser la resposta a la meva comunicació?

Els gestors del canal podran respondre en els termes següents en funció de cada cas:

• Redirigir-lo al canal adequat per comunicar-lo en cas de no ser el canal ètic l'apropiat pel tipus de tema.

• Sol·licitar ampliació d‟informació si consideren que hi ha indicis, però resulten insuficients.

• Arxivar la comunicació si es considera que no hi ha prou indicis o la comunicació s'ha fet de mala fe.

Obrir expedient de recerca en cas de determinar-se del comunicat que hi ha suficients indicis d'un presumpte il·lícit o incompliment.

09. En quin termini rebré una resposta de confirmació de la recepció de la meva comunicació?

S'emetrà un justificant de recepció en un termini de set dies a partir de la recepció de la comunicació.

10. En quin termini s'ha de gestionar la meva comunicació una vegada confirmada la recepció?

Es donarà resposta en el termini més breu que permeti la complexitat de la instrucció i la normativa aplicable.

11. Puc patir represàlies per fer una denúncia?

Està estrictament prohibit adoptar represàlies o mesures sancionadores contra qualsevol persona que, de bona fe, denunciï a través del Canal Ètic els incompliments que en tingui coneixement.

12. Quines condicions haurà de complir el denunciant per beneficiar-se de la protecció?

El denunciant haurà de tenir motius raonables per creure que els fets que presenta són certs. Aquesta protecció no es perdrà quan la informació sigui inexacta, però es pugui associar a un error comès de bona fe. Queden excloses d'aquesta protecció les denúncies malintencionades, frívoles o abusives o que deliberadament i conscientment facilitin informació incorrecta o enganyosa.

13. Quins drets tenen tant el denunciant com els possibles testimonis que s'esmenten?

S'haurà de garantir la protecció i confidencialitat de la identitat del denunciant, i de qualsevol tercer esmentat a la comunicació, davant de qualsevol accés per persones no autoritzades. No es pot revelar la identitat del denunciant sense el seu consentiment exprés a cap persona que no sigui un membre autoritzat del personal competent per rebre o seguir denúncies. Això també s'aplica a qualsevol altra informació de què es pugui deduir directament o indirectament la identitat del denunciant.

14. Quins drets té el denunciat?

El denunciat té dret a la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial, així com a la presumpció d'innocència i al dret de defensa, inclòs el dret a ser escoltats i el dret a accedir al seu expedient. La identitat del denunciat estarà protegida mentre qualsevol investigació desencadenada per la denúncia o la revelació pública estigui en curs i se li hauran d'aplicar en tot cas les mateixes garanties de confidencialitat i protecció de dades personals previstes per a la protecció de la identitat del denunciant.

15. Què passa si la meva denúncia és contra les persones responsables de la gestió del canal?

En cas que la denúncia afecti el Responsable de Compliment es redirigirà automàticament al CEO.

16. La companyia té un codi de conducta on revisar les conductes denunciables?

Sí, podeu consultar el Codi de Conducta.

17. L'anonimat està garantit en la denúncia?

En el procés de denúncia podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decidiu no fer-ho, la denúncia serà anònima, de manera que el canal no guardarà les vostres dades personals ni la vostra informació de contacte. Per poder accedir al canal i fer un seguiment de la vostra denúncia només podreu fer-ho utilitzant el codi de denúncia facilitat pel canal i la clau d'accés que hagueu definit durant el procés de denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la IP des d'on es connecta.

18. Com puc augmentar l'anonimat en denunciar-ho?

Alguns consells per aconseguir el màxim anonimat, a més d'informar que la denúncia és anònima són:

• Assegureu-vos que en la descripció de la comunicació no inclou informació amb què sigui fàcil identificar-vos. El mateix aplica als documents que annexeu com a possibles proves.

• No denuncieu des d'un ordinador connectat a la xarxa de l'empresa, inclòs un mòbil connectat a la wifi corporativa. Ithikios no registra informació, però abans d'arribar als nostres sistemes ha de passar pels propis sistemes de control com proxy's o firewalls i hi pot haver configuracions que permetin saber a quins serveis es connecta.

• Podeu utilitzar el navegador de codi obert TOR, que anonimitza l'adreça IP.

19. He perdut la clau d'accés. Per consultar l'estat de la denúncia, què hi puc fer?

Per motius de seguretat, només l'alertador coneix el codi d'accés i la clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la comunicació no segueixi el curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix. Si us plau, sigui especialment curós amb la clau d'accés i el codi de denúncia i deseu-los en un lloc segur.

20. Com es tracten les dades de caràcter personal?

Les dades personals que ens proporcioneu com a usuari del canal o que ens proporcioneu de terceres persones (per exemple, els testimonis) seran tractades d'acord amb la política de privadesa d'aquest canal i que trobareu també en l'últim pas del procés de denúncia. Totes aquelles persones que accedeixin a aquest canal i participin en la gestió de les comunicacions estan subjectes al deure secret i confidencialitat.

21. Com es garanteix la confidencialitat?

En primera instància, únicament el Responsable de Compliment podrà accedir a les comunicacions arribades al canal. En cas que sigui necessària la col·laboració d'altres persones o assessories externs s'actuarà sempre garantint la protecció del denunciant i denunciat i quedaran subjectes les persones que intervinguin al deure de secret ia la confidencialitat.

22. On és allotjada la plataforma que gestiona el canal?

El canal de denúncies funciona sobre una plataforma externa: https://ithinkios.com. Aquesta empresa rep les denúncies i les envia automàticament a l'empresa per avaluar-les. Els servidors d'ithikios són a CPD's en territori europeu. Les vostres dades estan encriptades per evitar al màxim els riscos d'intrusió.